logo_zaradni_uejpg [1024x88] 


 

Nasza szkoła od 1 września 2017 r. jest uczestnikiem projektu realizowanego przez Gminę Radziejowice, finansowanego z Funduszy Europejskich pn. „ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice”

Celem projektu jest:

Podniesienie jakości i unowocześnienie edukacji ogólnej na terenie gminy wiejskiej w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice do VI.2019 r. poprzez wdrożenie 4 kompleksowych programów edukacyjno-rozwojowych obejmujących uczniów i nauczycieli, stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane problemy i potrzeby.

Dofinansowanie projektu z UE :  794.437,60 zł

Na podstawie umowy podpisanej w dniu 18.07.2017 r. z Mazowiecka Jednostką Wdrażania Programów Unijnych niniejszy projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych ) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i unowocześnienie edukacji ogólnej na terenie gminy wiejskiej w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice do VI.2019 r. poprzez wdrożenie czterech kompleksowych programów edukacyjno- naprawczych obejmujących uczniów i  nauczycieli, stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane problemy 
i potrzeby:

PROGRAM NR 1:  NOWOCZEŚNI NA RYNKU PRACY

Podniesienie kompetencji kluczowych i powiązanych z nimi umiejętności u uczniów poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć  pozalekcyjnych: matematycznych, z języków obcych, gier biznesowych oraz warsztatów kreatywności  i pracy w grupie. Łącznie w ciągu 2 lat realizacji projektu planuje się przeprowadzić 2638 godz. zajęć pozalekcyjnych dla co najmniej 228 uczniów.

Wzmocnienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie metod i stosowania narzędzi wspierających kształtowanie umiejętności kluczowych u uczniów w celu zwiększenia ich szans na odniesienie sukcesu na rynku pracy. Założenia programowe zostaną zrealizowane poprzez szkolenia doskonalące w zakresie przedsiębiorczości oraz pracy zespołowej. Planowane są kursy w ilości 72 godzin skierowane do co najmniej 30 nauczycieli.

W ramach zajęć z kreatywności oraz arteterapii zostanie zorganizowana pracownia garncarska.

PROGRAM NR 2: Z EKSPERYMENTAMI ZA PAN BRAT

Wzmocnienie jakości pracy szkół poprzez nauczanie oparte na metodach eksperymentu prowadzące do rozwoju kompetencji zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Założenia programowe zostaną zrealizowane poprzez realizację co najmniej 210 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi dla sześciu ośmioosobowych grup, tj. 48 uczniów. W ramach tego zadania planuje się przeprowadzić w każdej szkole pokazy naukowe oraz zorganizować  4 wyjazdy edukacyjne dla 120 uczniów do centrów eksperymentów. Ponadto w roku szkolnym 2017/2018, w okresie wakacji zostanie zorganizowany obóz naukowy, tj. półkolonie dla pięciu ośmioosobowych grup, dla każdej grupy po 30 godzin zajęć.

Realizacja zadań przewidzianych dla tego programu zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu zakupionego do prowadzenia eksperymentów sprzętu dla szkół do 11 pracowni przedmiotowych.

Dla kadry pedagogicznej przeprowadzone zostanie szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć 
z zastosowaniem eksperymentów i programowania. Planuje się minimalny udział 10 nauczycieli w 20 godzinach szkoleniowych.

PROGRAM NR 3: KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

Rozwój kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli oraz stworzenie 1 międzyszkolnej pracowni TIK.

Program zakłada przeprowadzenie łącznie 160 godzin zajęć z robotyki ( tworzenie i programowanie robotów) dla co najmniej 120 uczniów oraz zajęcia z nauki tworzenia prezentacji multimedialnych przy wykorzystaniu innowacyjnej ogólnodostępnej aplikacji MAPPTIPE, tj. 16 godzin dla jednej dwunastoosobowej grupy uczniów o zainteresowaniach informatycznych.

Dla 6 nauczycieli przewidziano szkolenie doskonalące z programowania w ramach 24 godzinnego kursu.

PROGRAM NR 4: INDYWIDUALIZACJA

Program skierowany do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a szczególnie do uczniów niepełnosprawnych. Zakłada podniesienie efektów nauczania i efektów rewalidacyjnych dzięki indywidualnemu wsparciu. W ramach realizacji programu planuje się także podniesienie kwalifikacji kadry i rozwój ich kompetencji w zakresie wsparcia uczniów SPEDU. Jeden nauczyciel zostanie skierowany na 3-semestralne studia podyplomowe z integracji sensorycznej oraz zorganizowane zostanie 16godzinne szkolenie doskonalące z zakresu radzenia sobie z trudnym uczniem dla 15osobowej grupy nauczycieli.

Program zakłada doposażenie wszystkich szkół w odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz utworzenie 1 pracowni terapii sensorycznej.

Planuje się przeprowadzenie 105 godzin arteterapi, z wykorzystaniem stworzonej pracowni garncarskiej, dla dziewięciu uczniów niepełnosprawnych; 140 godzin godzin logopedii dla 4 uczniów niepełnosprawnych oraz 840 godzin zajęć terapii sensorycznej, z wykorzystaniem stworzonej pracowni integracji sensorycznej, dla 24 osób.

Realizacja projektu ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE, zakłada zmniejszenie różnic 
w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z Gminy Radziejowice a młodzieżą zamieszkującą duże miasta. Poprzez planowane w projekcie działania edukacyjne i wspierające edukację, podniesione zostaną u uczniów kompetencje kluczowe oraz wypracowane właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. Nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje a w placówkach nastąpi rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie tego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Całkowita kwota projektu to 993.047,00 zł. z czego: kwota 794.437,60 zł. stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, kwota 148.609,40 zł. to dofinansowanie z budżetu państwa, a kwota 50.000,00 zł. stanowi wkład własny gminy,  wniesiony poprzez użyczenie sal na zajęcia.


 

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkole w latach szkolnych 2017/2018 - 2018/2019, w ramach projektu pn. „ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE - kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych ) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .

 • Zajęcia matematyczne
 • Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego
 • GRA BIZNESOWA - symulacja przedsiębiorstwa
 • DREAM TEAM - warsztaty aktywnej pracy w grupie
 • Warsztaty KREATYWNOŚCI (garncarstwo)
 • CREATIVE BEASTS zajęcia kształtujące postawę/umiejętność kreatywnego innego niż zwykłe słownictwa/zwrotów w języku angielskim
 • ROBOTYKA - to lubię! - zajęcia pozalekcyjne z tworzenia i programowania robotów 
 • MAPPTIPE Innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych w gimnazjum (zajęcia praktyczne)
 • ARTETERAPIA przy wykorzystaniu garncarstwa z uczniami niepełnosprawnymi
 • Indywidualne zajęcia dla Uczniów: TERAPIA SPECJALISTYCZNA(sensoryczna)
 • Indywidualne zajęcia dla Uczniów: Logopedia dla uczniów niepełnosprawnych
 


21 kwietnia 2018 r. odbyły się różnorodne zajęcia dla uczniów i kadry pedagogicznej w ramach projektu "ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE":

 • DREAM TEAM - warsztaty aktywnej pracy w grupie
 • CREATIVE BEASTS zajęcia kształtujące postawę/umiejętność kreatywnego innego niż zwykłe słownictwa/zwrotów w języku angielskim
 • ROBOTYKA - to lubię! - zajęcia z tworzenia i programowania robotów 
 • Z EKSPERYMENTAMI ZA PAN BRAT

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć. :)

Zaradni z Gminy Radziejowice

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony