rodo3__kopiajpg [961x152]

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

I. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Szkole Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach ul. Główna 2, 96-325 Radziejowice jest Dyrektor Szkoły

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu przetwarzania  danych osobowych w zakresie działania szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. …Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach za pomocą:

Adresu e-mail: iod.szkoly@radziejowice.pl,

Pisemnie na adres Administratora danych.

III. Celem przetwarzania danych jest:

 1. Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez placówkę zadań publicznych, wynikających wprost z przepisów prawa, lub określonych zadaniami statutowymi placówki, m.in.: rekrutacja uczniów do szkoły, realizacja zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zastanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie.

IV. Podstawa prawna przetwarzania:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

V. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy szczegółowe lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Przysługuje Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

- dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę do przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa jest obowiązkowe, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe, lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.
 3. W przypadku gdy, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dobrowolnego podjęcia decyzji,
  2. cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,

VII.  Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich/Organizacji Międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.


  

obiektmonitorowanylargejpg [300x104]

Informujemy, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren szkoły przy ul. Kubickiego 3A jest monitorowany wewnątrz budynku (korytarze, szatnie, toalety, holl dolny i górny) oraz na zewnątrz budynku (wejścia do szkoły, parkingi, patio za szkołą).

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Szkole Podstawowej im. Wł. Rdzanowskiego w Radziejowicach.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony