REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

SZANOWNI PAŃSTWO, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA PRZYSZŁY ROK SZKOLNY. NA KOŃCU TEGO ARTYKUŁU ZNAJDUJE SIĘ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ...Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

 Nabór do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2020/2021

Kryteria rekrutacji:

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.zm.) tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata, potwierdzone pisemnym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego,
 • niepełnosprawność kandydata, potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, potwierdzone jak wyżej,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, potwierdzone jak wyżej,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego o rozwodzie lub separacji lub akt zgonu
  lub pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą, potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą

 Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w  uchwale Nr XXXVI/170/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, tj. :

1) kandydat w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub ma odroczone spełnienie obowiązku szkolnego – 60 pkt,

2) kandydat w roku kalendarzowym, w którym prowadzona jest rekrutacja, kończy 5 lub 4 lata - 30 pkt,

3) kandydat w roku kalendarzowym, w którym prowadzona jest rekrutacja, kończy 3 lata - 20 pkt,

4) rodzice / opiekunowie prawni kandydata pracują na podstawie umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiują / uczą się w trybie dziennym - 10 pkt za każdego rodzica – maksymalnie - 20 pkt,

5) kandydat posiada rodzeństwo, które będzie w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, uczęszczało do przedszkola / oddziału przedszkolnego lub do szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny – 5 pkt,

6) kandydat, który przed rozpoczęciem rekrutacji korzystał z wychowania przedszkolnego
lub uczęszczał do żłobka –  2 pkt.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego dostępny będzie w danym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Terminy rekrutacji:

Terminy określa ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2020/2021. (JEST W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ)

Nabór do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2020/2021

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów.

Zgodnie z  ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte uchwale Nr XXXVI/169/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice (JEST W ZAŁĄCZNIKU), tj.:
 

Lp.

Kryteria rekrutacyjne

Liczba punktów

Wymagane dokumenty/ oświadczenia

1.

Kandydat w roku rekrutacji realizował edukację przedszkolną w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do której składany jest wniosek o przyjęcie lub w przedszkolu miejscowym.

30

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

2.

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie realizowało edukację przedszkolną w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do której składany jest wniosek lub będzie uczęszczało do tej szkoły.

10

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

3.

Spełnienie kryteriów tzw. ustawowych określonych
w ustawie Prawo oświatowe w art. 131 ust. 2:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą,

suma - za każde spełnione kryterium 2 pkt

max 12 pkt

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

4.

Rodzice / opiekunowie prawni kandydata pracują na podstawie umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej  lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiują / uczą się w trybie dziennym – 10 pkt za każdego rodzica.

max 20 pkt

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

 Terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2020/2021. (JEST W ZAŁĄCZNIKU)

zarzadzenie_nr32.jpg

zarzadzenie_nr33.jpg

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępny będzie w danej szkole.

 Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego

dostępne będą w danej szkole podstawowej lub przedszkolu.

 

Opublikowano: 31 stycznia 2020 17:07

Kategoria: Ogłoszenia

Zdjęcia:

Załączniki:

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2020/2021 [407.73 KB]

Zarządzenie Wójta Gminy Radziejowice nr 3/2020 [1.48 MB]

Uchwała Rady Gminy Radziejowice nr 169/2017 [509.61 KB]

Uchwała Rady Gminy Radziejowice nr 170/2017 [624.11 KB]

Wniosek o przyjęcia dziecka do klasy pierwszej 2020/2021 [19.64 KB]

Wyświetleń: 1027

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony